Ortak Alan Abonelikleri

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ELEKTRİK SÖZLEŞMELERİNİN MUTLAK SURETTE KULLANICI ADINA OLMASI GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (DEVİR) SÖZLEŞMELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER ŞÖYLEDİR ;

MESKEN SÖZLEŞMELERİ İÇİN :

*(DASK) Zorunlu Deprem Sigortası
*Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge.
*Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
*Nüfus cüzdanı fotokopisi
Kira kontratı yok ise kira kontratından dolayı mal sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğuna dair yazılı beyan ile birlikte ikametgah senedi Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

MERDİVEN OTOMATİĞİ, ASANSÖR, HİDRAFOR GİBİ ORTAK KULLANIM YERLERİ APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ ADINA YAPILACAK İSE;

*Apartman yönetimi karar defterinin Noter'den tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi.
*Yönetim kaşesi.
*Nüfus cüzdanı fotokopisi.
*Yetkili kişi veya kişiler.
Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

İŞYERİ SÖZLEŞMELERİ İÇİN;

Şahıs Adına Yapılacak ise;
*Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge.
*Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
*Nüfus cüzdanı fotokopisi
*Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
Şirket Adına Yapılacak ise;
Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge.
*Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi.
*Nüfus cüzdanı fotokopisi.
*Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır).
*İmza sirküleri.
*Şirket kaşesi.
*Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir).
*Yetkili kişi veya kişiler.
Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

TEDAŞ'DAN İLK DEFA ELEKTRİK ALMAK İSTEYEN İSTEK SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER TALEP KABULÜ

*(DASK) Zorunlu Deprem Sigortası
*Tedaş'a kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje.
*İstek yerine ait harici kroki.
*Abonman (talep) kartonu.
*Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge.
*Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi.
*Yapı kullanma izin belgesi (iskan).
*Yapı ruhsatı.

SÖZLEŞME YAPILMASI

Sözleşme esnasında ilgilisinden yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;
Şirket adına yapılacak sözleşmelerde;
*İmza Sirküleri.
*Şirket kaşesi.
*Nüfus cüzdanı fotokopisi.
*Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir).
*Yetkili kişi veya kişiler.
*Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır).
Sözleşme bedelleri tahsil edilir.
Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor gibi Ortak Kullanım yerleri Apartman Yöneticiliği adına yapılacak ise;
*Apartman yönetimi karar defterinin noterden tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi
*Yönetim kaşesi
*Yetkili kişi veya kişiler
*Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sözleşme bedelleri tahsil edilir.

Doğalgaz'a geçiş için yapılacaklar

DOĞALGAZ'A GEÇİŞ İŞLEMLERİ

KANUN - 21 134 sayılı ve 11.02.1992 tarihli resmi gazete KANUN
NO: 3770 KABUL TARİHİ :05.02.1992
Madde 1 - 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Külkiyeti Kanunu'nun 42.maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanındoğal gaz kullanılmak maksadı ile ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Ortak kalorifer ile olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır. ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Bina sakinlerine yardımcı olmak amacıyla yapılacak işler maddeler halinde özetlenmiştir;
Sokağınızda doğal gaz olup olmadığı ve doğal gaz kullanıp kullanamayacağınız ALO DOĞAL GAZ 626 46 66 nolu telefondan öğreniniz.
Apartman kat maliklerinin en az %51 çoğunluğu ile doğal gaza geçme kararı alınmalıdır. Bu karar apartman karar defterine işlenmelidir. (Dönüşüm istemeyen kat malikleri de ortak harcamalara arsa payı oranında katılmak zorundadır)
Apartman yönetim kurulu doğal gaz ve kalorifer tesisatını yaptırmak için teknik incelemeyi yapacak, teklifleri toplayıp inceleyip karar alacak bir heyet oluşturmalıdır.
Karar defterinin fotokopisi ile binanın bağlı bulunduğu İGDAŞ bölge müdürlüğü abone servislerine başvurularak abone sözleşmesi yapılır. (istenirse taksit yapılabilmektedir) Abone olunduğunda bina için İGDAŞ tarafından, abone numarası verilecektir.
Teklif edilen cihazlar incelenip (mümkünse kazanın brülörün çalışır durumda görülüp kullananlardan bilgi alınmasını öneririz) güvenlik, işletme maliyeti ve ömür faktörleri de dikkate alınıp optimum teklifi veren firma ile sözleşme yapılır.
Apartman yönetimi anlaştıkları mühendislik firmasına abone numarasını ve binanın mimari projesini verecektir. (Proje yoksa mühendislik firması röleve çıkartacaktır)
Daire sahiplerinden nakit ve vadeli ödemeler toplanıp işi alan firmaya ödenir.
Mühendislik firması abone numarası İGDAŞ şartlarına uygun doğal gaz projesine başlar. Proje bittikten sonra 4 nüsha olarak Alibeyköy'deki İGDAŞ genel müdürlüğünde onaya verilir.
Proje onaylandıktan sonra genel müdürlük ilgili bölge müdürlüğüne projeyi gönderir. Bu arada tesisatçı firma ise başlama formu olarak adlandırılan belgeyi bölge müdürlüğüne verir.
Bölge müdürlüğü, proje merkezden geldiğinde aboneye haber vererek sayaç güvence sözleşmesinin yapılması için bina yöneticisini çağırır. Yönetici sözleşme için gereken tutarı toplayarak, damga pulu, apartman kaşesi ve abone numarası ile birlikte bölge müdürlüğüne başvurarak güvence sözleşmesini yapar.
Yapımcı firma tesisatı onaylı projeye göre yapar.
Projeci firma tesisatı test ettiğine dair proje mühendisi ve tesisat ustasının imzalarının bulunduğu test kağıtlarını bölge müdürlüğüne verir. Böylece içinde proje, güvence sözleşmesi ve test kağıtlarının bulunduğu dosya hazırlanmış olur.
Apartman ısınma ve varsa boyler kullanma sıcak suyu programını yönetim belirler.

a. Günümüz doğal gaz kazanları artık tamamen otomatik kontrollü ve programlanabilir olmalıdır. Örneğin; Buderus kazanlarda bu amaçla geliştirilmiş Logamatik panel bulunmaktadır. Bu panel istenilen programda ve dış sıcaklığı göre optimum şartlarda kazanı çalıştırır. Logamatik panelde bulunan ve diğerlerinde de bulunması gereken ilave özellikler;

b. Gündüz ısıtma programında; Dış hava sıcaklığı (...°C)'nın altına düştüğünde kalorifer kazanı çalışmalıdır. (Apartmanlarda 15 veya 16°C, villalarda 17 veya 18°C olabilir) c. Gece ısıtma programında; Dış hava (...°C) sıcaklığa düşünceye kadar kalorifer kazanı gece programında çalışmasın. (konforlu seçim + 10°C, ekonomik seçim + 5°C olabilir) Dış hava sıcaklığı yukarıda belirlenen sıcaklığın altına düştüğünde (gece programında) oda sıcaklığı (...°C) olsun. (Oda sıcaklığı gece programında konforlu seçimde 2°C, ekonomik seçimde 8°C gündüze göre düşürülebilir)

Bölge müdürlüğü konrol için firmaya gün verir. Kontrol mühendisi proje ve gaz tesisatının uygunluğunu kontrol eder.

Kontrol mühendisi onayı verdikten sonra firma sayacı alır ve bağlar. Daha sonra gaz açma ekibini ilgili müdürlükten alır. Ekip U manometre ile kaçak kontrolü yapar. Kaçak yoksa kontrol mühendisi, teknisyen, proje mühendisi, usta ve yöneticinin imzalarının bulunduğu gaz açma formu hazırlanır. Bu formdan yöneticiye, tesisatçıya, ustaya ve İGDAŞ'a birer kopya verilir. Gaz açılır.